XILAI HOTEL GUANGZHOU

620 105 NATIONAL HIGHWAY
GUANGZHOU
China