WATER HOTEL

53-57 Tai Sheng South Street
Chengdu
China