HORATON HOTEL

1116 Yanhe Sourth Road
Shenzhen
China