PINGYAO HONGSHANYI HOTEL

18 Maquan Street
Pingyao
China