BRITANIYA HOTEL

SHEVCHENKO STREET
KHARKOV
Ukraine