Matsumoto Tokyu Inn

1-3-21 Fukashi
Matsumoto
Japan