Ryokan Yoshida-sanso

59-1 Yoshida Shimo-ooji-cho
Kyoto
Japan