XINCHANGJIANG BUSINESS HOTEL

1051 Cidu Road
Jingdezhen
China