City Hotel N U T S

1 16 5 Shinjuku Shinjuku Ku
Tokyo
Japan