Grand Tower Inn Sukhumvit 55

22-1 Sukhumvit 55
Bangkok
Thailand