LONG QUAN BUSINESS HOTEL

99 Dabei Road
Guangzhou
China