GUANGXUAN BUSINESS HOTEL

9 Ligao Zhenxing Street
Guangzhou
China