SHANGHAI ZOBON BUSINESS HOTEL

999 WANGQIAO ROAD
SHANGHAI
China