JINQIAO YACHTS HOTEL

51 Jinzang Road
Shanghai
China