Bali Taman Resort & Spa

Jalan Raya Lovina, Lovina Beach
Singaraja
Indonesia