GOLDEN RING HOTEL KOSTROMA

104 Nizhnyaya Debrya street
Kostroma
Russian Federation