Diligence Hotel

39, Gogolya str. /17, Gyrskogo str.
Kherson
Ukraine