Tokyo Ueno Touganeya Hotel

3-17-5 higashiueno taitou-ku
Tokyo
Japan