XINHU INTERNATIONAL HOTEL

158 Guicheng Foping Second Roa
Foshan
China