BEAUTIFUL EAST INTERNATIONAL HO

18-1 Guang an Street
Shijiazhuang
China