QIAN HE INTERNATIONAL HOTEL

Chengmian Road Huodiba
Longkang
China