GARDEN VIEW HOTEL

258 Erqi North Road
Nanchang
China