Hotel Jaipur Darbar

Amber Road (Near Jal Mahal)
Jaipur
India