Hotel H.R. Palace

D-157, A- Kabir Marg, Bani Park
Jaipur
India