The Oasis

Plot No. 42, Nalla Farm House
Pondicherry
India