XILINGGUOLE YUANHE JIANGUO

6 NANJING ROAD
XILINHAOTE
China