NANMEI OSOTTO RECREATION HOTEL

46 Yuan Jing Road
Guangzhou
China