LONGJIANDU BUSINESS HOTEL

2 the first yard Shiliuzhuang
Beijing
China