Hotel Franziskaner

Franziskanerplatz 2
Wuerzburg
Germany