XIANG MING HOLIDAY HOTEL

19 Xihai Road
Huangshan
China