Shahpura House

Shahpura House, D-257, Devi Marg,
Jaipur
India