SUPER 8 HOTEL FUZHOU WU YI LU

26 Zhuangyuan Lane
Fuzhou
China