The Pushkar Bagh

Motisar Road Village Ghenehera
Pushkar
India