YOUNOMO HOTEL

9 Xianlei South Road
Guangzhou
China