Hotel Tara Palace

Ship Gram Taj Mahal East Gate
Agra
India