The Gateway Hotel

Banar Road, Jaipur Highway
Jodhpur
India