Clifford Hotel Resort Center

Shiguang Road
Guangzhou
China