Sir Winston Hotel, Nagoya

100-36 Yagotohom-machi
Nagoya
Japan