CHANG AN GOOD WORD HOTEL

327 Lian Hua Road
Zhuhai
China