NEW CHANG AN HOTEL

1023 Middle Of Jiuzhou Road
Zhuhai
China