Tokyo Grand Hotel

2-5-2 Shiba Minato Ku
Tokyo
Japan