Chateau de Chine, Sinjhuang

No. 82, Jhongjheng Road
Xinzhuang
Taiwan