IBIS YA AN DOWNTOWN

36 YAN JIANG ZHONG ROAD
YAAN
China