Sarovar Hotel

47-11-17, Dwarakanagar
Visakhapatnam
India