Yi Bang Residence

53 Guangbi Alley Guangyi Street
Lijiang
China