Howard Johnson Hotel Chuansha

5500 Chuansha Road
Shanghai
China