Apa Hotel Tokyo-Itabashi

4-47-1, Kami-Ikebukuro
Tokyo
Japan