GRAND VIEW HOTEL LUXURY

No 235 Guangdong Road
Tianjin
China