Feng Yuyan Hotel

158 County Road, Longhuai Village, Lipu
Guilin
China