Centro Sharjah

Al Dhaid Road (near Sharjah Airport)
Sharjah